နေရာဒေသ  Myanmar

ML အကြောင်း | ကြော်ငြာရန် | ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ | ဝက်ဆိုဒ် အသစ်ဖွင့်ခြင်း/တင်ခြင်း | မေးခွန်းများ | ဆက်သွယ်ရန်
jh

Myanma Apex Bank

N/A

နေရာ Botataung, Yangon, Myanmar
ကြော်ငြာတင်သူ Myanma apex ( ကြော်ငြာအားလုံးကြည့်ရန် )
ကြော်ငြာတင်သည့်အချိန် 3 years ago
ရံုးခ်ဳပ္
အမွတ္(၂၀၇)၊သိမ္ျဖဴလမ္း(အလယ္)၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႔နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

ဖုန္း (၀၁) ၃၉၈ ၈၁၁-၈၁၉Fax:(၀၁) ၃၉၈ ၈၂၀-၈၂၃ ၊ ၃၉၈ ၇၆၂

ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ခဲြ

အမွတ္(၁၀)၊ရာဇသဂၤၤဟလမ္း၊ ဥတၱရသီရိျမိဳ႔သစ္၊ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္း ၀၉-၈၃၀၄၃၅၃၊ ၀၉-၄၂၈၁၁၈၆၃၈၊ (၀၆၇)၄၁၇၃၂၂-၃၂၇။ Fax: (၀၆၇)၄၁၇၃၂၉-၃၃၀

သိမ္ျဖဴဘဏ္ခဲြ

အမွတ္(၂၀၇)၊ သိမ္ျဖဴလမ္းအလယ္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳု့နယ္၊ရန္ကုန္္ျမိဳ႔။

ဖုန္း ၀၉-၅၄၁၇၁၅၆၊၀၉-၄၂၁၁၂၈၃၀၃-၃၀၄၊ ၃၉၈၈၀၁-၃၉၈၈၀၇ Fax:၃၉၈၈၀၈-၃၉၈၈၁၀

ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းဘဏ္ခဲြ

အမွတ္(၁-၅)၊ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းနွင့္ ကမ္းနားလမ္းေဒါင့္၊လသာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

ဖုန္း ၀၉-၅၄၁၇၁၆၀။၀၉-၄၂၁၁၂၈၃၀၅-၃၀၆။၃၇၃၁၇၈-၁၈၆ Fax: ၃၇၃၂၃၅။၃၇၃၂၃၈။၃၇၃၂၃၉

မဂၤလာေစ်းဘဏ္ခဲြ

အမွတ္(၂၂)၊ ယုဇနလမ္းႏွင့္ စံပယ္လမ္းေထာင့္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း ၀၉-၈၃၀၅၆၂၁၊၀၉-၄၉၂၀၉၈၁၁-၈၁၂၊(၀၁)၉၀၀၀၃၀၃-၃၀၈ Fax: (၀၁)၉၀၀၀၃၀၉-၃၁၂

ဘုရင့္ေနာင္ဘဏ္ခဲြ

အမွတ္ (ဋ-၃၉ဘီ)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမၾကီး၊ ေျမညီထပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း ၀၉-၈၆၃၇၃၅၁၊၀၉-၄၂၁၁၂၈၃၀၇-၃၀၈၊၀၁-၆၈၁၉၂၅-၉၂၈၊၆၈၁၉၇၅ Fax: (၀၁)၅၂၈၉၂၈-၉၂၃

မနၱေလး-ေစ်းခ်ိဳဘဏ္ခဲြ

အမွတ္(၅၈)၊ ၈၄-လမ္း၊ ၂၅လမ္းနွင့္ ၂၆လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာဇံျမို့နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

ဖုန္း ၀၉-၈၆၃၇၂၆၁၊၀၉-၄၀၂၆၂၆၉၃၂-၉၃၃၊(၀၂)၂၄၉၀၁-၉၀၄ Fax: ၂၄၉၀၅-၉၀၇

မႏၲေလးဘဏ္ခဲြ(၂)

အမွတ္(၂၅၆)၊၈၄လမ္းနွင့္ ၃၆လမ္းေထာင့္၊ ရတနာဘုမၼိ အေနာက္ရပ္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

ဖုန္း ၀၉-၀၉၈၆၃၇၃၅၀၊၀၉-၄၀၂၆၂၇၅၄၀-၅၄၁၊(၀၂)၇၆၄၀၁-၀၉၊၇၆၄၁၀ Fax: ၇၆၄၁၁-၁၅

မႏၲေလးဘဏ္ခဲြ (၃)

အမွတ္(၆၂၇)၊ ကစၥနမဟီရပ္၊ ၇၈လမ္းနွင့္ ၃၁လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာဇၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူတာၾကီးေရွ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ။

ဖုန္း ၀၉-၈၃၀၅၆၂၃၊၀၉-၄၀၂၅၅၅၅၈၂-၈၃၊(၀၂)၂၁၀၅၇၊၂၁၀၆၂၊၂၁၀၇၉၊ Fax: (၀၂)၂၁၄၆၉၊၂၂၆၇၄၊၂၁၆၉၀

ေမာ္လၿမိဳင္ဘဏ္ခဲြ

တိုက္(၁၄)၊ တိုးခ်ဲ႕ကမ္းနားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း ၀၉-၈၆၃၇၂၆၄၊၀၉-၄၂၅၂၉၉၁၆၂၊(၀၅၇)၂၅၈၈၉-၂၅၈၉၄ Fax: (၀၅၇)၂၅၈၉၅-၂၅၈၉၇

မူဆယ္ဘဏ္ခဲြ

အမွတ္(ကမလ-၁၇)၊ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ေကာင္းမႈတံုရပ္၊ မူဆယ္။

ဖုန္း၀၉-၈၆၃၇၂၈၁၊၀၉-၄၀၃၇၃၀၀၇၄၊ (၀၈၂)၅၂၅၀၆-၅၁၁ Fax: (၀၈၂)၅၂၅၁၂-၅၁၅

ေျမာင္းျမဘဏ္ခဲြ

ဦးဘခ်ိဳလမ္းနွင့္ ၄-လမ္းေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕။

ဖုန္း ၀၉-၈၆၃၇၂၈၄၊၀၉-၄၂၂၄၅၈၃၄၃၊(၀၄၂)၇၀၅၁၈-၁၉၊၇၀၁၈၈ Fax: (၀၄၂)၇၀၅၂၀-၂၂

ဘိုကေလးဘဏ္ခဲြ

အမွတ္(၃၄)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊(၅)ရပ္ကြက္၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕။

ဖုန္း ၀၉-၈၆၃၇၂၉၄၊(၀၄၅)၄၅၈၁၈-၂၀၊၄၅၃၃၁ Fax: (၀၄၅)၄၅၈၂၁-၂၂

ေညာင္ဦးဘဏ္ခဲြ

အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မကြက္သစ္ရပ္၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသၾကီး။

ဖုန္း ၀၉-၄၃၁၆၄၂၀၇၊၀၉-၄၃၁၆၄၂၀၈၊(၀၆၁)-၆၀၀၅၇၊၆၁၁၃၆ Fax: (၀၆၁)၆၀၀၂၈-၂၉၊၆၀၀၅၂

တပ္ကုန္းဘဏ္ခဲြ

အမွတ္(၆၉၄)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕။

ဖုန္း ၀၉-၄၂၈၁၁၈၆၃၄၊၀၉-၄၂၈၁၁၈၆၃၅၊(၀၆၇)၇၀၉၈၉၊၇၁၀၇၈-၀၇၉ Fax: (၀၆၇)၇၁၀၈၉-၀၉၁

လားရိွုးဘဏ္ခဲြ

အကြက္(၃၄-ေအ)၊သိနီၷလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ လားရိွုးၿမိဳ႕။

ဖုန္း ၀၉-၈၆၃၇၂၉၂၊၀၉-၄၀၃၇၄၈၉၂၉၊(၀၈၂)၂၆၆၈၀-၆၈၅ Fax: (၀၈၂)၂၆၆၈၆-၆၈၉

သီေပါဘဏ္ခဲြ

ေအာင္သေျပလမ္းနွင့္ မိုင္းပြန္လမ္းေထာင့္၊ သီေပါၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။

ဖုန္း ၀၉-၈၆၃၇၃၅၄၊၀၉-၄၃၁၇၆၂၄၆၊၄၃၁၆၄၂၀၃၊ (၀၈၂)၈၀၆၈၉-၆၉၁ Fax: (၀၈၂)၈၀၆၉၂-၆၉၄

ေညာင္ေရႊဘဏ္ခဲြ

အမွတ္(၁၁၄)၊ကန္သာ(၂)လမ္း၊ကန္သာရပ္ကြက္၊ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။

ဖုန္း ၀၉-၇၃၂၄၉၄၂၃၊၀၉-၇၃၂၄၉၄၂၄၊(၀၈၁)-၂၀၉၈၆၉၊၂၀၉၈၇၃-၈၇၄ Fax: (၀၈၁)၂၀၉၈၇၅၊၂၀၉၈၇၈-၈၇၉


Email : enquiry@mabbank.com

Web : www.mabbank.com

မြေပုံ ပုံကြီးချဲ့ရန်

အလားတူအမျိုးအစားများ

Myanma Apex Bank

ရံုးခ်ဳပ္အမွတ္(၂၀၇)၊သိ...

3 years ago

N/A

National football league shoves back again

National football league shoves back again Weekend encoding upo...

2 years ago

K111.00

Financial Software

Dear Value Customers, Greeting from Fiplus Co; Ltd. We are spec...

5 years ago

K50.00

APPLY FOR A QUICK AND CONVENIENT LOAN

Do you need a Loan?Are you looking for Finance?Are you looking ...

2 years ago

K5,000.00

Myanma Apex Bank

ရံုးခ်ဳပ္အမွတ္(၂၀၇)၊သိ...

3 years ago

N/A